Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Majątek (stan na 01.01.2013r)

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadająca osobowości prawnej. Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWAStan na
początek roku
Stan na
koniec roku
A. Aktywa trwałe 2 796 593,27 2 967 243,74
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 796 593,27 2 967 243,74
1. Środki trwałe 2 796 593,27 2 967 243,74
1.1. Grunty 0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 794 316,32 2 965 961,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 2 276,95 1 282,65
1.4. Środki transportu 0,00 0,00
1.5. Inne środki trwałe 0,00 0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
1. Akcje i udziały 0,00 0,00
2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 75 203,57 69 886,74
I. Zapasy 0,00 0,00
1. Materiały 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 28 192,75 26 276,06
1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00
2. Należności od budżetów 0,00 0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00
4. Pozostałe należności 28 192,75 26 276,06

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki

budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00 0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 47 010,82 43 610,68
1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 47 010,82 43 610,68
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00
4. Inne środki pieniężne 0,00 0,00
5. Akcje lub udziały 0,00 0,00
6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 2 871 796,84 3 037 130,48

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-10-2017 - Edycja treści.

17-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 483